page1image12896912

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PROFESSIONALISTA MAGAZINE, GEVESTIGD TE ALKMAAR.

Overeenkomsten en contracten

1. Alle aanbiedingen c.q. overeenkomsten tussen Professionalista Magazine en adverteerders/ opdrachtgevers worden beheerst door deze voorwaarden. Zij prevaleren boven eventuele condities die door de adverteerder/opdrachtgever worden gehanteerd.

2. Advertentiecontracten worden aangegaan met betrekking tot een (deel)pagina advertentieruimte voor de eerstvolgende uitgave van Professionalista Magazine. Welke binnen een bepaalde periode door adverteerder/opdrachtgever benut kan worden voor het plaatsen van advertenties. In mindering op het advertentiecontract kan de adverteerder/opdrachtgever uitsluitend advertenties of ingezonden mededelingen plaatsen, welke betrekking hebben op zijn/ haar eigen bedrijf.

3. Professionalista Magazine hanteert een tarieventabel, waarbij de prijs afhankelijk is van het aantal “ingekochte” (deel)pagina’s.

Plaatsingen
4. Professionalista Magazine is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties zonder opgave van redenen te weigeren op grond van inhoud of vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijd met eigen belangen van de Professionalista.

5. Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt Professionalista Magazine zich het recht voor de opmaak c.q. typografie te wijzigen.

6. Adverteren met meerdere partijen, of vermeldingen van derden, alleen in overleg met Professionalista Magazine.
7. Nimmer kan een bepaalde plaats in een uitgave worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van Professionalista Magazine mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere adverteerders. 8. Professionalista Magazine is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsing van advertenties, één en ander behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Professionalista Magazine. Gemaakte zet-, druk- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie afbreuk doen, worden door Professionalista Magazine op verzoek gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing schriftelijk te zijn ingediend.

9. Reclames over de uitvoering van advertentieopdrachten c.q. over de factuur dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na deze datum wordt de adverteerder/opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.
10. Rectificatie of gratis herplaatsing zal niet plaatsvinden in geval van fouten in telefonisch opgegeven advertenties. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijk geschreven kopij.

11. Professionalista Magazine verricht kosteloos de wijzingen welke in de verzonden proefdruk dienen te worden aangebracht. Na het doorvoeren van de wijzigingen, hetzij door adverteerder hetzij door Professionalista Magazine, ontvangt de adverteerder de verbeterde proefdruk.
12. Verzochte correcties op advertentiematerialen worden door Professionalista Magazine geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van Professionalista Magazine redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen niet worden uitgevoerd. Professionalista Magazine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van het niet goed plaatsen van advertenties/advertorials/afbeeldingen.

13. Professionalista Magazine kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen.
14. Indien Professionalista Magazine advertentiemateriaal aanpast is de adverteerder verplicht het door of namens Professionalista Magazine geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van adverteerder dient adverteerder dit binnen vijf dagen per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens Professionalista Magazine vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.

15. Voor fouten in de uitvoering van advertenties behoeft geen reductie of gratis herplaatsing gegeven te worden.
16. Indien de wijzigingen tot extra kosten leiden omdat er nieuw materiaal dient te worden verwerkt, welke niet oorspronkelijk zijn aangeleverd, zijn de extra te maken kosten voor rekening van de adverteerder à € 75,- per uur.

17. Indien in geval van aanvaarding van een opdracht door adverteerder de termijn voor het verstrekken van de benodigde gegevens c.q. materialen is verstreken terwijl dit mede gedeeld is aan de adverteerder, dan is op dat moment de adverteerder in verzuim. Professionalista Magazine is dan gerechtigd om ter voorkoming van verdere vertragingen zelf een advertentie samen te stellen op basis van de aan Professionalista Magazine bekend zijnde gegevens.

18. Professionalista Magazine aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor eventueel schadelijke gevolgen voor de adverteerder van niet, niet tijdige of niet goede plaatsing c.q. uitvoering van advertenties.

19. Professionalista Magazine is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. De adverteerder vrijwaart Professionalista Magazine in- en buitenrechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van de advertentie voortvloeiend.

20. Indien de advertentiematerialen niet tijdig zijn aangeleverd, is Professionalista Magazine gerechtigd om het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. Indien het advertentiemateriaal niet tijdig of juist is aangeleverd, kan Professionalista Magazine het volledige bedrag voor de advertentie bij adverteerder in rekening brengen.

21. Professionalista Magazine draagt een deel van de kosten voor de productie van tekst en vormgeving zelf. Aan gebruik hiervan voor andere doeleinden zijn daarom kosten verbonden en mag dus alleen na overleg met Professionalista.

Betalingen
22. Professionalista Magazine is gerechtigd vooruitbetaling van opgegeven advertenties te verlangen. Professionalista Magazine is voorts gerechtigd plaatsing van opgegeven advertenties op te schorten, indien aan het verzoek tot vooruitbetaling niet wordt voldaan.

23. Betalingen dienen plaats te vinden binnen tien dagen na factuurdatum. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is rente verschuldigd ad 1% per maand. Adverteerders/opdrachtgevers welke een factuur hebben openstaan van twee maanden of ouder zullen door of vanwege de Professionalista Magazine worden bezocht. Het factuurbedrag wordt alsdan verhoogd met incassokosten ad 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 16,-. In geval van buitengerechtelijke danwel gerechtelijke incasso is de adverteerder gehouden alle extra kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 16,-.

24. Indien een advertentieovereenkomst is aangedaan door een reclamebureau en/of reclamekantoor, optredend voor of namens een opdrachtgever, blijft het reclamebureau en/of reclamekantoor jegens Professionalista Magazine aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de advertentieovereenkomst. Bij gebreke van betaling voor het reclamebureau respectievelijk reclamekantoor is de adverteerder/opdrachtgever gehouden op eerste verzoek voor betaling aan Professionalista Magazine zorg te dragen.

Auteursrechten.
25. Op alle door of voor Professionalista Magazine ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen blijft het auteursrecht bij Professionalista Magazine, ook nadat de overeenkomst tussen Professionalista Magazine en de wederpartij haar beslag heeft gevonden.

26. Het is de wederpartij verboden de hierboven genoemde afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen te (doen) gebruiken voor andere dan door Professionalista Magazine verzorgde publicaties. Bij overtreding van dit gebod verbeurt de wederpartij een boete van € 500,- per plaatsing, zulks onverlet de bevoegdheid van Professionalista Magazine om volledige schadevergoeding ter zake te vorderen.

27. De wederpartij garandeert Professionalista Magazine dat indien zij zelf afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten. Professionalista Magazine wordt door de wederpartij volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden op grond van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijke beschermde bescheiden die door de wederpartij aan Professionalista Magazine zijn aangeleverd. Indien en voor zover Professionalista Magazine door een derde ter zake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die Professionalista Magazine ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de wederpartij, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

28. Wanneer er een akkoord op een bevestiging heeft plaatsgevonden (per e-mail/telefonisch of schriftelijk) kan de adverteerder hier niet op terugkomen. De kosten van de gereserveerde ruimte zullen in zijn totaliteit in rekening worden gebracht. Professionalista Magazine ziet ook een reactie per e-mail van opdrachtgever als een akkoord.